چطور توی سال کنکور با انگیزه باشیم؟ با انگیزه بودن به سبک ها رتبه برترهای کنکور چطوریه؟چطور از ناامیدی و بی انگیزگی در سال کنکور دور باشیم؟