رشته پزشکی مناسب چه افرادیه؟بازارکار پزشکی چطوریه؟برای قبولی در پزشکی باید چیکار کرد؟امکان مهاجرت با پزشکی هست؟ معرفی رشته پزشکی در دانشگاه