رتبه برترهای کنکور هم تراز پایین میگرفتند؟ من با تراز بد میتونم موفق بشم؟ راه موفقیت با تراز بد و پایین در آزمون چیه؟