چطوری بعد از اینکه آزمون یا کنکورم رو خراب کردم با حس شکست بعدش کنار بیام و دوباره شروع کنم؟چطور بعد از شکست در کنکور موفق بشم؟