دی وی دی آموزشی توی کنکور به درد میخوره؟ تاثیر روی عملکرد من داره یا فقط پول تو سطل اشغال ریختنه؟