رتبه برتر های کنکور با بی دقتی در آزمون چطور کنار اومدند؟ بی دقتی در آزمون با چه تکنیک هایی حل میشه؟ اصلا ما چرا بی دقتی میکنیم؟